Képgaléria

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLAT IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

 ÉLŐ SZEMÉLY DOKUMENTÁCIÓJA VONATKOZÁSÁBAN

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatom, hogy egészségügyi ellátásról készült dokumentáció hiteles másolatát csak az arra jogosult személy kaphatja meg. Az erre irányuló kérelem elintézésének meghatározott feltételei vannak - pl. megfelelően igazolni kell, hogy Ön jogosult megkapni a dokumentumot. A kérelmet – a koronavírus járványra tekintettel – jelenleg kizárólag e-mailen vagy postai úton tudja benyújtani, a Parádfürdői Állami Kórház (a továbbiakban: Kórház) által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A kért dokumentumot ugyanilyen módon tudja a Kórház eljuttatni Önnek, első alkalommal ingyenesen, a további másolatokat térítési díj ellenében.

  

 TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ:

A Kérelem 1. és 2. pontjában megadott személyes adatokra az érintett személyek azonosítása és a Kérelem elintézhetősége miatt, míg a telefonos elérhetőségre és/vagy e-mail címre a könnyebb kapcsolattartás miatt van szüksége a Kórháznak. (Telefonszámát nem kötelező megadnia, ez a hatékonyabb ügyintézést szolgálja, ezt Ön szabadon megválaszthatja, viszont amennyiben elektronikusan kéri teljesíteni a kérelmet, akkor az e-mail címére mindenképpen szüksége van a Kórháznak.)

 A 3. pontot abban az esetben kell kitöltenie, amennyiben nem Ön a beteg.

Ha Ön meghatalmazással jár el a beteg képviseletében, úgy ezt kérjük „x”-szel jelölje, valamint szíveskedjen a kérelemhez csatolni az aláírt meghatalmazás-nyomtatványt, ennek hiányában a kérelem nem intézhető el.

Amennyiben nem meghatalmazottként, hanem egyéb jogosultként nyújt be kérelmet, azaz Ön

  • kiskorú beteg törvényes képviselője (szülője, illetve kirendelt gyámja), vagy
  • nagykorú beteg kinevezett gondnoka, vagy
  • egyéb törvényes jogosult – pl. a hozzátartozó az ún. állapotcselekvőképtelen beteg esetén úgy azt ennek megfelelően „x”-szel és aláhúzással jelölje.

Amennyiben szülőként nyújtja be a Kérelmet, úgy ezzel egyúttal arról is nyilatkozik, hogy szülői felügyeleti joga nem áll korlátozás alatt.

 A 4. pontot szintén akkor kell kitöltenie, amennyiben nem Ön a beteg.

Ebben az esetben Ön a beteg házastársa/élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére és az egészségügyi adatra

  • életet, egészséget befolyásoló ok feltárása, vagy
  • egészségügyi ellátás céljából van szükség,

és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges. Kérjük a megfelelő részt aláhúzással, illetve „x”-szel jelölje.

 Az 5. pontban, amennyiben gondnokként jár el, úgy szükséges a törvényes képviseletet elrendelő hatósági határozat számának feltüntetése.

 

A 6. pontban kell megadnia az ellátás helyére és idejére vonatkozó adatokat. Abban az esetben, ha nem ismert az ellátás pontos helye, neve (pl. osztály/járóbeteg szakellátás), illetve ideje, úgy bármely egyéb információ is megkönnyítheti a dokumentum fellelhetőségét, ezért ebben az esetben kérjük, minden tényt, adatot adjon meg, amely a birtokában van és szeretné megosztani a Kórházzal (pl. a kezelőorvos neve, ellátás jellege stb.).

 A 7. pontban kell megjelölnie, milyen típusú egészségügyi dokumentációmásolatot szeretne kapni.

 A 8. pontban kérem, nyilatkozzon arról, hogy a kért dokumentációt milyen módon szeretné megkapni. Személyes átvételre – a járványügyi helyzetre tekintettel határozatlan ideig - nincs lehetőség.

Ha a dokumentum postai úton történő megküldését választja, úgy a Kórház az Ön kezébe történő, ún.  „s.k.” jelzéssel tudja megküldeni a megadott postázási címre a kért dokumentációt.  Amennyiben a dokumentumot elektronikusan szeretné megkapni, úgy azt szkennelt formában, jelszóval védett, pdf kiterjesztésű formátumban a Kórház az Ön által megadott e-mail címre küldi meg. Ebben az esetben a – dokumentáció megismerhetőségét lehetővé tevő – jelszó az Ön adataiból lesz kialakítva a születési évének 4 számjegyéből, a születés napjának 2 számjegyéből és a TAJ számának középső három számjegyéből (szóköz, pont és kötőjel nélkül).      

Felhívjuk a figyelmét, hogy elektronikusan legfeljebb 50 oldalt tudunk elküldeni Önnek. Ettől több dokumentumot csak postai úton tudunk eljuttatni. ).

9. pont: az adatszolgáltatás első alkalommal ingyenes, minden további másolat térítésidíj-köteles, melynek összegét a dokumentáció terjedelme határozza meg. A térítési díjat – a pontos összeget, az ügyintéző előzetes értesítését követően - átutalással van lehetősége megfizetni, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a beteg nevét és a befizetés jogcímét (pl. Minta Márton, betegdokumentáció másolat térítési díj).

 A 10. pontban fel kell sorolni azokat a dokumentumokat, amelyeket a kérelemhez csatolt (pl. meghatalmazás, banki tranzakcióigazolás stb.).

 A 11. pontban bármilyen tény közölhető, ami az Ön megítélése szerint az ügyintézést segíti.

 A kérelmet kérjük, lássa el keltezéssel, aláírásával, illetve szíveskedjen letanúztatni.

 Tájékoztatom, hogy a Kórház az ügyintézést a kérelem megfelelő benyújtásától kezdődően megkezdi, azonban – a járványhelyzetre és a bevezetett különleges jogrendre tekintettel – a kérelemben foglaltak teljesítése a rendes ügymenet szerinti egy hónaphoz képest további két hónappal meghosszabbítható, mely esetben értesítjük Önt. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

 Felhívom a figyelmét, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálján (ügyfélkapus bejelentkezéssel) – közvetlen hozzáféréssel – lehetősége van a 2017. november 1. napjától történt, közfinanszírozott ellátásairól készült egészségügyi dokumentációkat (zárójelentés, ambuláns lap, leletek stb.) díjmentesen megtekinteni, letölteni, illetve kinyomtatni. A portál az alábbi címen érhető el: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal.

További ügyintézésre, tájékoztatásra lehetősége van telefonon a +36 36-544-804 számon, illetve postai úton vagy elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen.

 Adatkezelési tájékoztatás (kivonat)

 Egészségügyi dokumentáció megismerésével kapcsolatos ügyintézésről

 

Az adatkezelő személye: A Parádfürdői Állami Kórház (székhely: 3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos utca 221., ágazati azonosító szám: 1051, képviseli: Dr. Stumpfné Dr. Rabóczki Anita mb. főigazgató).

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kezelt adatok köre: személyes és egészségügyi adatok

Az adatkezelés célja: a kérelem ügyintézése (kapcsolattartás, tájékoztatás, dokumentáció másolat kiadás)

Az adatkezelés jogszerűségét megalapozza: a megkeresés kezdeményezésével kapcsolatosan a  kérelmező hozzájárulása, a további ügyintézés (kérelem elintézése) a Kórház közfeladatának ellátása.

Címzettek: nincs adattovábbítás további címzettek felé, illetve EGT- n kívüli harmadik országba sem.

Az adatkezelés időtartama: a Kérelem ügyintézéséhez kapcsolódóan a Kórház az adatokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint – belső szabályzatban foglalt irattári tervnek megfelelően – az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Ön a hozzájárulását az így megadott adatkezelés vonatkozásában bármikor visszavonhatja, tájékoztatást, helyesbítést, törlést, „elfeledtetést” korlátozást kérhet vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen, adott esetben adathordozhatósághoz való jog illeti meg, illetve közvetlenül az Adatkezelőhöz vagy bírósághoz vagy hatósághoz fordulhat. /Hatóságok: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a hatóság elérhetősége: honlap: http://naih.hu; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése van, kérjük forduljon a Kórház adatvédelmi tisztviselőjéhez